8. Sınıf Teknoloji ve Tasarımın Doğası

Teknoloji ve Tasarımın Doğası

Bu ünitede değişime olan istek, yeniliğe açıklık, inovasyon türleri, özgün ve yaratıcı fikirlerin kullanım hakları, koruma yöntemleri, çeşitleri, fikirlerin patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili ile korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısı konularının öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

 

ne-nasil.net

TEKNOLOJİ ve TASARIMIN DOĞASI

 

8.1. İnovatif Düşünce ve Fikirlerin Korunması

 

 

Bu ünitede değişime olan istek, yeniliğe açıklık, inovasyon türleri, özgün ve yaratıcı fikirlerin kullanım hakları, koruma yöntemleri, çeşitleri, fikirlerin patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili ile korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısı konularının öğretilmesi amaçlanmıştır.

 

8.1.1. İnovasyon

 

 

Önerilen Süre: 4 ders saati

 

Konu/kavramlar: İnovasyon, inovatif             düşünce, inovasyon türleri,

 

8.1.1.1. İnovasyon kavramını açıklar.

 

İnovasyonun ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyon türlerinin olduğuna değinilir.

 

8.1.1.2.İnovasyonun insan yaşamı için öneminin farkına varır.

 

8.1.1.3.İnsan yaşamını kolaylaştıracak inovatif bir fikir geliştirir.

 

Öğrencilerin bireysel ya da işbirlikçi yöntemleri kullanarak belirlenen ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyon türlerine yönelik yeni fikirler geliştirmesi beklenir.

 

8.1.1.4.Geliştirdiği inovatif fikri değerlendirir.

 

8.1.1.5.Geri bildirimler doğrultusunda inovatif fikrini yeniden geliştirir.

 

Geliştirdiği fikrinin güçlü ve zayıf yönlerini görmesi bunları karşılayacak yeni çözümler üretmesi beklenir.

 

8.1.2.Fikrî ve Sınai Haklar

 

 

8.1.3.Önerilen Süre: 2 ders saati

 

Konu/kavramlar: Patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili

 

 

 

8.1.3.1.Patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili kavramlarını tanımlar.

 

8.1.3.2.Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının teknolojik ilerlemedeki önemini kavrar.


 

 


 

8.1.3.3. Buluş ve tasarımların nasıl korunacağını fark eder.

 

Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının sosyal bir sorumluluk olduğu konularına girilir. Örnekler verilerek önemini kavramaları sağlanır.

 

8.1.3.4.Teknoloji ve tasarım geliştirme çalışmalarında insan hakları, toplumsal ilerleme ve çevre duyarlılığının uygarlığa katkısını sorgular.

 

8.2.  Döngüsel Tasarım Süreci

 

 

Bu ünitede öğrencilerin öğrendikleri tasarım becerisi ve teknoloji bilgisini özümseyerek ve döngüsel tasarım sürecini kullanarak yeni bir ürün ortaya koymaları amaçlanmaktadır.

 

8.2.1. Problem Tanımlama

 

 

Önerilen Süre: 2 ders saati

 

Konu/Kavramlar: Tasarım problemi tanımlama

 

8.2.1.1.Tasarım eyleminin bir problem tanımlama ve çözüm önerme süreci olduğunu ifade eder.

 

8.2.1.2.Günlük yaşamda gözlemlediği sorunları ve ihtiyaçları sınıflandırır.

 

8.2.1.3.Günlük yaşamda karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı tasarım problemi olarak tanımlar.

 

 

8.2.2.Araştırma

 

 

Önerilen Süre: 4 ders saati

 

Konu/Kavramlar: Araştırma, veri toplama, kıyaslama

 

8.2.2.1.Tasarım eyleminin gerçekleşmesinde araştırmanın basamaklarını ifade eder.

 

8.2.2.2.Bir problem tanımlayarak veri toplama sürecini yürütür.

 

8.2.2.3.Veri toplama sonucunda problemle ilgili yargıya varır.

 

8.2.2.4.Araştırma sonuçlarına göre tasarım problem tanımını yeniden yapılandırır.

 

Tasarlamayı düşündüğü ürünün nasıl bir soruna çözüm olacağını sınıf ortamında tartışır, gerekirse sorunu tekrar tanımlar.

 

8.2.3. Planlama

 

 

Önerilen Süre: 4 ders saati

 

Konu/Kavramlar: Kavramsal tasarım, fikir ve öneri geliştirme, tasarım ölçütleri

 

 

 

8.2.3.1.         Sürdürülebilir ürünleri ve çevreyi korumadaki etkisini fark eder.

 

8.2.3.2.         Tasarım geliştirme kriterlerini uygular.

 

Tasarım geliştirme kriterlerini geliştirdiği ürün üzerinde gösterebilmesi beklenmektedir.

 

8.2.3.3.         Tanımladığı probleme yaptığı taslak öneriyi, araştırma ile toplanan veriler doğrultusunda dener.

 

8.2.3.4.         Mevcut bir ürünü kullanıcı, malzeme, imalat ve çevreye etkisi açısından değerlendirir.

 

Öğrenci örnek ürünü; ergonomi, estetik, yenilikçilik-özgünlük, işlevsellik, bakım ve tamir kolaylığı gibi kullanıcı özellikleri ile dayanıklılık, kolay bulunabilirlik, geri dönüşüme uygunluk ve ekonomiklik gibi malzeme özelliklerine göre değerlendirir.

 

8.2.3.5.         Taslak öneriyi deneme sonucuna göre yeniden yapılandırır.

 

 

8.2.4.Oluşturma

 

 

Önerilen Süre: 10 ders saati

 

Konu/Kavramlar: Üretim, planlama, çevre, sürdürülebilirlik, geridönüşüm, model ve prototip geliştirme

 

8.2.4.1.         Çözüm önerileri doğrultusunda oluşturma basamaklarını belirler.

 

8.2.4.2.         Teknoloji ve tasarım sürecinde gerekli güvenlik önlemlerini uygular.

 

8.2.4.3.         Kullanımı tamamlanmış ürünlerin ikincil amaçlar için kullanımını ve geri dönüşümünü araştırır.

 

8.2.4.4.         Tasarım geliştirme kriterlerini uygulayarak ürünün model veya prototipini geliştirir.

 

8.2.4.5.         Tasarım çözümünü maket ve çizim şeklinde görselleştirerek sunar.

 

8.2.4.6.         Tasarım modelini veya prototipini değerlendirmeler sonucunda tekrar oluşturur. 

8.2.5. Değerlendirme

 

 

Önerilen Süre: 4 ders saati Konu/Kavramlar: Değerlendirmeve sunum

 

8.2.5.1.Tasarladığı ürün hakkında görsel ve sözel olarak sunum yapar.

 

8.2.5.2.Tasarımı özgünlük, işlevsellik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik açılarından değerlendirir.

 

Değerlendirme sürecinde öğretmen ve akran değerlendirme rubriklerinin kullanılması

 

önerilmektedir.

 

8.2.5.3.Değerlendirme sonuçlarına göre ürününü geliştirir.

 

 

8.3.  Tanıtım ve Pazarlama

 

Bu ünitede öğrencilerin tasarım ürünlerinin markalaşmasına yönelik tanıtım ve pazarlama stratejileri geliştirmesi amaçlanmıştır.

 

8.3.1. Tanıtım ve Pazarlama Teknikleri

 

 

Önerilen Süre: 6 ders saati

 

Konu/Kavramlar: Ürünün markalaşması, tanıtılması, girişimcilik

 

8.3.1.1.Tanıtım teknikleri kullanarak ürününü pazarlamanın farkına varır.

 

8.3.1.2.Tasarım sonucu ortaya çıkan ürüne (model veya ilk örnek) ait marka ismi önerir.

 

8.3.1.3.Tasarım sonucu ortaya çıkan ürüne (model veya ilk örnek) ait logo ve amblem tasarlar.

 

8.3.1.4.Tasarım sonucu ortaya çıkan ürünü (model veya ilk örnek) tanıtan sloganlar oluşturur.

 

8.3.1.5.Tanıtım teknikleri olarak ambalaj, afiş, poster, el ilanı, broşür, reklam senaryosu, reklam filmi, kullanım kılavuzu hazırlar.

Write a comment

Comments: 0