7. Sınıf Teknoloji ve Tasarımın Doğası

Teknoloji ve Tasarımın Doğası

Bu ünitede öğrencilerin teknoloji ve tasarım kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri ayrıca günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümlerinde kullanmaları amaçlanmıştır. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.


ne-nasil.net

TEKNOLOJİ VE TASARIMIN DOĞASI

 

7.1. Teknoloji ve Tasarımı Öğreniyorum

 

Bu ünitede öğrencilerin teknoloji ve tasarım kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri ayrıca günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümlerinde kullanmaları amaçlanmıştır.

 

7.1.1. Teknoloji ve Tasarım Nedir?

 

Önerilen Süre: 1 ders saati

 

Konu/Kavramlar: Teknoloji, tasarım kavramları

 

7.1.1.1.Teknoloji kavramını açıklar.

 

7.1.1.2.Tasarım kavramını açıklar.

 

7.1.1.3.Teknoloji ve tasarım kavramlarına günlük yaşamdan örnekler verir.

 

7.1.1.4.Teknoloji ve tasarımın günlük yaşamda karşılaştığı problemlerin çözümündeki önemini tartışır.

 

 

7.1.2.Teknoloji ve Tasarım ilişkisi

 

 

Önerilen Süre: 1 ders saati Konu/Kavramlar: Teknoloji veTasarım ilişkisi

 

7.1.2.1.Teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkiyi fark eder.

 

7.1.2.2.Örnek bir ürün üzerinde teknoloji ve tasarım ilişkisini tartışır.

 

Atölye içerisinde mevcut bir ürün üzerinde teknoloji ve tasarım kavramlarının birbirleri ile olan ilişkisini ve birbirlerini etkileme düzeylerinin tartışılması beklenir.

7.2. Temel Tasarım

 

Bu ünitede öğrencilerin tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini kullanarak oluşturdukları fikirlerini eskiz, teknik çizim, maket gibi tasarımın temel iletişim araçları ile ifade edebilmesi amaçlanmıştır.

 

7.2.1. Temel Tasarım Elemanları

 

 

Önerilen süre: 2 ders saati

 

Konu/kavramlar: Temel tasarım elemanları; problem tanımı, öneri geliştirme, görselleştirme

 

 

7.2.1.1.Bir tasarımın birden fazla elemanın belirli kurallar çerçevesinde bir araya gelmesi ile oluştuğunu kavrar.

 

Tasarım elemanları tasarlanacak her ürün için problem tanımı kapsamında o tasarım problemi için özel olarak belirlenir. Örneğin grafik tasarım ise tasarım elemanları kâğıt üzerindeki biçim, renk ve doku olabilirken ürün tasarımı için okul sırası örneğinde sıra geometrisi, yere bastığı yüzey, kullanılan malzeme vb. olabilir.

 

7.2.1.2. Tasarımda kullanıcı özellikleri, ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda bir uygulama yapar.

 

Örneğin öğretmen masası ile öğrenci sırası arasındaki benzerlik ve farklılıkları gösterecek şekilde bir uygulama yapması beklenir.

 

7.2.2. Temel Tasarım İlkeleri

 

 

Önerilen süre: 3 ders saati Konu/kavramlar: Temel tasarım ilkeleri

 

7.2.2.1. Temel tasarım ilkelerini açıklar.

 

Temel tasarım ilkelerini oluşturan denge, simetri, bütünlük, uyum vb. kavramları kendi ifadeleri ile açıklaması beklenir.

 

7.2.2.2. Temel tasarım ilkelerini mevcut bir ürün üzerinde gösterir.

 

Seçilen örnek bir ürün veya görsel eser üzerinde uygulanan tasarım ilkelerini fark edip göstermesi beklenir.

 

7.2.2.3. Temel tasarım elemanlarını ve ilkelerini kullanarak taslak oluşturur.

 

Temel tasarım elemanlarını ve ilkelerini kullanarak çizim, makasla kesme, katlama, birleştirme, yırt- ma, yapıştırma vb. bir yöntemle sınırlandırarak taslak oluşturması beklenir.jim Dersi Öğretim Programı

 

7.2.3. Tasarımın Temel İletişim Elemanları

 

 

Önerilen süre: 1 ders saati

 

Konu/kavramlar:Temel tasarım iletişim      elemanları

 

7.2.3.1.Tasarımın temel iletişim elemanlarını kavrar.

 

7.2.3.2.Çevresindeki bir tasarım ürününü çeşitli araçlar kullanarak yeniden yorumlar.

 

Eskiz, teknik çizim, maket, prototip vb. temel iletişim araçlarını ve kağıt, karton, mukavva vb. malzemeler kullanarak mevcut bir tasarım ürününün görselleştirerek sunulması beklenir.

 

7.3. Döngüsel Tasarım Süreci

 

Bu ünitede tasarım sürecinin problem tanımlama, araştırma, planlama, oluşturma ve değerlendirme basamaklarından oluşan döngüsel bir süreç olduğu ve bu sürecin hem bireysel hem de iş birliği yapılarak uygulanabileceğinin öğrenilmesi amaçlanır.

 

7.3.1. Problem Tanımlama

 

 

Önerilen Süre: 2 ders saati

 

Konu/Kavramlar: Tasarım problemini tanımlama

 

7.3.1.1.Tasarım eyleminin bir problem tanımlama ve çözüm önerme süreci olduğunu kavrar.

 

7.3.1.2.Günlük yaşamda gözlemlediği sorunları ve ihtiyaçları listeler.

 

7.3.1.3.Günlük yaşamda karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı “tasarım problemi” olarak tanımlar.

 

 

7.3.2.Araştırma

 

 

Önerilen Süre: 4 ders saati

 

Konu/Kavramlar: Araştırma, veri toplama, kıyaslama

 

7.3.2.1.Tasarım eyleminin gerçekleşmesinde araştırma basamaklarını bilir.

 

7.3.2.2.Problemin çözümüne yönelik doğru veri kaynaklarına ulaşma yollarını kullanır.

 

7.3.2.3.Benzer örnekleri araştırarak belirlediği tasarım fikrini kıyaslar.

 

7.3.2.4.Problemin çözümüne yönelik benzer nitelikteki mevcut çözümleri tartışır.

 

7.3.3. Planlama

 

 

Önerilen Süre: 4 ders saati

 

Konu/Kavramlar: Kavramsal tasarım, fikir ve öneri geliştirme, tasarım ölçütleri Bu bölümde

 

öğrencilerin beyin fırtınası tekniğinden yararlanması beklenir.

 

7.3.3.1.Tasarım geliştirme kriterlerini bilir.

 

7.3.3.2.Mevcut tasarım önerisini bu kriterler doğrultusunda geliştirir.

 

7.3.3.3.Tasarımı oluştururken kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurur.

 

Ergonomi, estetik, yenilikçilik-özgünlük, işlevsellik, bakım ve tamir kolaylığı gibi kullanıcı ihtiyaçları ile dayanıklılık, kolay bulunabilirlik, geri dönüşüme uygunluk ve ekonomiklik gibi malzeme özellikleri göz önünde bulundurulur.

 

7.3.3.4.Probleme yönelik çözüm önerileri geliştirir.

 

7.3.3.5.Çeşitli kaynaklardan problemin çözümüne yönelik metot ve teknikleri araştırır.

 

7.3.3.6.Taslak öneriyi, araştırma ile toplanan veriler doğrultusunda yeniden yapılandırır.

 

7.3.3.7.Yapacağı tasarıma uygun olarak kullanacağı araç, gereç ve malzemeleri belirler.

 

 

7.3.4.Oluşturma Önerilen Süre: 8 ders saati

 

Konu/Kavramlar: Üretim, planlama, çevre, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, model ve prototip geliştirme

 

7.3.4.1.Tasarımı oluşturmak için gerekli aşamaları belirler.

 

7.3.4.2.Teknoloji ve tasarım uygulamalarında uyulması gereken güvenlik önlemlerini ve önemini tartışır.

 

7.3.4.3.Örnek ürünlerin üretim süreçlerini ve gerekli kaynakları bilir.

 

7.3.4.4.Model ve prototip kavramlarını karşılaştırır.

 

7.3.4.5.Kullanımı tamamlanmış ürünlerin ikincil amaçlar için kullanımını ve geri dönüşümünü araştırır.

 

Geri dönüşüm konusuna girilir. Günlük hayatta kullandığı ürünlerin (ambalajlar vb.) dönüşümü ve tekrar kullanımı hakkında araştırma yapmaları ve tartışmaları beklenir.


7.3.4.6.Teknoloji ve tasarım sürecinde gerekli güvenlik önlemlerini uygular.

 

7.3.4.7.Tasarım çözümünü maket ve çizim olarak görselleştirerek sunar.

 

7.3.4.8.Tasarımın modelini ya da ilk örneğini uygun araç-gereç ve malzemeleri kullanarak oluşturur.

 

7.3.5.Değerlendirme

 

 

Önerilen Süre: 4 ders saati Konu/Kavramlar: Değerlendirmeve sunum

 

Gerçekleştirdiği tasarımı; etkililik, verimlilik, kullanıcı memnuniyeti bakımından incelemesi amaçlanır.

 

7.3.5.1.Tasarladığı ürün hakkında görsel ve sözel olarak sunum yapar.

 

7.3.5.2.Tasarımı, belirlenen kriterlere göre değerlendirir.

 

Tasarımı özgünlük, işlevsellik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik açılarından değerlendirir.

 

7.3.5.3.Ortaya çıkan ürünün (model ve ilk örnek) uygunluğunu akranları ile değerlendirir.

 

7.3.5.4.Değerlendirme sonuçlarına göre ürün geliştirme yollarını önerir.

Write a comment

Comments: 0